INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Franciszka
Konstancji

29

styczeń

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31       

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego

środa, 22.08.2007 13:29

Informacja na temat zasad udzielania osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą lub własne albo dzierżawione gospodarstwo rolne dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności

Osoba niepełnosprawna, prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:  

1)       nie korzystała z pożyczki z Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej oraz z  Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo 

2)   pożyczka została spłacona lub w całości umorzona.  

zaciągniętego na:  

 1. kontynuowanie tej działalności, jeżeli nie korzystała z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej lub taka pożyczka została spłacona lub w całości umorzona  
 2. prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego  

 

 

 

Podstawa prawna:   

 1. Art. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)  
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim  i powiatowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 237, poz. 1713).  
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404)  

 

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez Starostę z osobą niepełnosprawną,  o której wyżej mowa.  

Pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym w formie dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego realizowana jest w ramach pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 z późn. zmianami).  

Osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc w formie dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez nią w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. EURO.  

 

I. Kryteria dofinansowania oprocentowania do kredytu bankowego   

 1. dofinansowaniem może być objęte oprocentowanie kredytu inwestycyjnego lub obrotowego, udzielonego w złotych lub walutach obcych (po przeliczeniu według kursu obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie). 
 2. dofinansowanie nie może być udzielone do oprocentowania kredytu bankowego, zaciągniętego na kontynuację działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo  z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami. 
 3. dofinansowanie może być udzielone do oprocentowania kredytu bankowego, zaciągniętego na kontynuację prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych.  
 4. dofinansowanie może być udzielone kredytobiorcy raz w roku kalendarzowym i do jednego kredytu bankowego, niezależnie kiedy był on zaciągnięty.  
 5. dofinansowaniem może być objęte oprocentowanie przypadające do zapłaty po dniu zawarcia umowy pomiędzy Starostą a osobą niepełnosprawną do końca roku kalendarzowego.  
 6. dopuszcza się możliwość podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego na podstawie umowy zawartej pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, w której znajduje się klauzula, że kredyt zostanie wypłacony kredytobiorcy po uzyskaniu pozytywnej decyzji Starosty o przyznaniu dofinansowania.  
 7. dofinansowaniem nie mogą być objęte odsetki za nieterminowe spłaty rat zarówno kapitału jak  i odsetek. 
 8. dofinansowanie nie może przekraczać 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności, przysługującego w danym roku, po dniu zawarcia umowy.  
 9. w przypadku jeżeli środki przeznaczone na dofinansowanie oprocentowania kredytów będą nie wystarczające w stosunku do potrzeb, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski tych pracodawców, którzy w wyniku dofinansowania rozwiną działalność zatrudnią osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy.  

II. Procedury postępowania   

-          Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, ubiegająca się o przyznanie dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności składa wniosek wraz z załącznikami do Powiatowego Urzędu Pracy działającego w imieniu Starosty Słubickiego, 

 -          Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:  

o       dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej albo własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego; 

 o        kserokopię umowy kredytowej (z umowy powinno wynikać na co kredyt ma być przeznaczony, gdyż niezbędne jest ustalenie, że został on zaciągnięty na kontynuowanie działalności); 

 o        informację z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, wysokości oprocentowania oraz terminach rat ich płatności (w przypadku umów już realizowanych): 

 o        zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające czasokres prowadzonej działalności oraz  o nie zaleganiu z płatnością podatków; 

 o        aktualne i ważne przez okres, na który umowa zostanie zawarta - orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność; 

 o        oświadczenie o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON. 

o       oświadczenie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych po podpisaniu umowy  o dofinansowanie /oświadczenie to nie jest obowiązujące.  

 

-          Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o udzielenie pomocy w formie dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego zobowiązana jest do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy – wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymała w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wraz z informacją dotyczącą pomocy udzielonej jej przed dniem wejścia w życie ww. ustawy - w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

-          Starosta powiadamia wnioskodawcę o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku z kompletną dokumentacją. 

-          W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawarcie umowy następuje w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy. 

-         Warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się osoby niepełnosprawnej do przechowywania dokumentów dotyczących otrzymanej pomocy przez okres 10 lat od dnia przyznania tej pomocy. 

-          Dofinansowanie do oprocentowania kredytu może być przekazywane przez Starostę:   

o        na rachunek osoby niepełnosprawnej, jeżeli udokumentuje dokonanie wpłaty do banku należnych odsetek w całości, 

o        na rachunek banku, który udzielił kredytu,  

-          Dofinansowanie do oprocentowania kredytu może być:   

o        przekazywane w terminach płatności rat, 

o       przekazanejednorazowo                                                                                      

-          Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Starostą a wnioskodawcą. Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego musi być zgodne z przepisami   o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

 -          Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, natomiast wszelkie spory wynikające z zawartej umowy rozpatruje Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Starosty. 

 

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 22.08.2007 13:29
Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2010 13:01
Liczba wyświetleń: 3456

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone