INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Boguty
Bogusza

24

luty

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29  

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY NA ROK 2019 REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH

czwartek, 10.01.2019 10:10

(stan na 10.01.2019 r.)


INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY NA ROK 2019 REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH

(stan na 10.01.2019 r.)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiadomił o  ustalonej na rok 2019 kwocie środków Funduszu Pracy 1.368,7 tys. zł. przeznaczoną na finansowanie przez samorząd powiatu słubickiego programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przy czym w ramach określonego limitu ustalone zostały następujące kwoty środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetów inwestycyjnych:

a) 8i. dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych  oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników – w ramach regionalnego programu operacyjnego 2014-2020 : 440.632 zł

b) 9ii. trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 : 535.109 zł

Pozostałą kwota w wysokości 392.959 zł planuje się przeznaczyć na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – Algorytm.

 

Wskazane ww. kwoty środków Funduszu Pracy obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2019.

 

Wobec powyższego dokonano wyboru form aktywizacji i podziału środków w następujący sposób:

 

PROGRAM RYNKU PRACY NA ROK 2019– EFS W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020

 

W ramach regionalnego programu operacyjnego planuje się objąć formami aktywizacji zawodowej 41 osób bezrobotnych. Planuje się że 39 osób bezrobotnych (95%) biorąca udział w formach aktywizacji zawodowej zostanie wyłączona z ewidencji osób bezrobotnych  z powodu podjęcia pracy, innej pracy zarobkowej i samozatrudnienia na okres co najmniej 30 dni po zakończeniu udziału w programie. Planowany uśredniony wskaźnik uczestnictwa osoby w programie wyniesie 10,7 tys. zł natomiast planowany uśredniony wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniesie 95 % natomiast efektywności kosztowej 11,3 tys. zł.

W ramach programu planuje się:

-organizację staży dla 25 osób bezrobotnych z planowanym osiągnięciem efektywności zatrudnieniowej na poziomie 92 % (średni czas trwania stażu to 5 miesiące) w tym dla uczestników odbywających staż:

-zwrot kosztów opieki na dzieckiem i osobą zależną dla 2 osób bezrobotnych przez średni okres 5miesięcy i średniej stawki refundacji w kwocie około 400 zł miesięcznie;

-zwrot kosztów przejazdu dla 5 osób bezrobotnych przez średni okres 5 miesięcy i średniej stawki refundacji w kwocie około 362 zł miesięcznie,

-dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla 10 osób bezrobotnych przy średniej stawce dofinansowania w wysokości 15,25 tyś. zł.;

-wyposażenie lub doposażenie 6 stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przy średniej stawce refundacji za stanowisko w kwocie 15,25 tyś. zł;

-organizacje prac interwencyjnych dla 4 osób bezrobotnych i refundację przez okres 6 miesięcy kosztów zatrudnienia osoby w wysokości ok. 826 zł brutto miesięcznie (wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne).

W programie planowo wezmą udział wyłącznie osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia spełniające wymogi określone we wniosku o dofinansowanie oraz przepisach prawa. Program realizowany będzie zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowany nie wcześniej niż po ogłoszeniu naboru wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w  Zielonej Górze. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek przeszkód w realizacji zaplanowanych form w projekcie zostaną one przedstawione na posiedzeniu Rady.

Obecnie nie jest prowadzona rekrutacja uczestników do programu oraz bieżący nabór wniosków.

 

 

 


PROGRAM RYNKU PRACY NA ROK 2019 – ALGORYTM

 

Program uwzględnia aktywizację 84 osób bezrobotnych poprzez:

-organizację staży dla 15 osób bezrobotnych, z planowanym osiągnięciem efektywności zatrudnieniowej na poziomie 80 % (średni czas trwania stażu to 3 miesiące);

-przeszkolenie 2 osób bezrobotnych w ramach szkoleń indywidualnych z planowanym osiągnięciem efektywności zatrudnieniowej na poziomie 100 %;

-organizację prac interwencyjnych przez średni okres 6 miesięcy dla 10 osób bezrobotnych przy stawce refundacji miesięcznej za uczestnika w wysokości ok. 885 zł brutto z planowanym osiągnięciem efektywności zatrudnieniowej na poziomie 100 %;

-organizację robót publicznych przez średni okres 4 miesięcy dla 10 osób bezrobotnych przy stawce refundacji miesięcznej za uczestnika w wysokości ok. 1062 zł brutto z planowanym osiągnięciem efektywności zatrudnieniowej na poziomie 80 %;

-organizację prac społecznie użytecznych dla 40 osób bezrobotnych przez okres 9 miesięcy;

-dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla 2 osób bezrobotnych przy średniej stawce dofinansowania w wysokości 15 tyś. zł.;

-wyposażenie lub doposażenie 2 stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przy średniej stawce refundacji za stanowisko w kwocie 15 tyś. zł.;

-skierowanie na badania lekarskie, psychologiczne lub specjalistyczne bezrobotnych celem określenia zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy;

-zatrudnienie 3 osób bezrobotnych pow. 50 roku życia i dofinansowanie wynagrodzenia w wysokości 800 zł brutto miesięcznie z planowanym osiągnięciem efektywności zatrudnieniowej na poziomie 100 %;

-zwrot kosztów przejazdu dla bezrobotnych uczestniczących w zajęciach w zakresie poradnictwa zawodowego.

 

Planuje się że 43 osoby bezrobotne biorące udział w formach aktywizacji zawodowej w programie zostaną wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych  z powodu podjęcia pracy, innej pracy zarobkowej i samozatrudnienia. Planowany uśredniony wskaźnik uczestnictwa osoby w programie wyniesie 4,7 tys. zł natomiast planowany uśredniony wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniesie 51 % natomiast efektywności kosztowej około 9,1 tys. zł.  W ramach programu zostały uwzględnione zaciągnięte zobowiązania wynikające z zawartych umów przechodzące na rok 2019 ok. 48 tys. zł (wg. stanu na 30.11.2018r.).

Obecnie prowadzona jest rekrutacja uczestników do programu oraz bieżący nabór wniosków.

 


PROGRAM RYNKU PRACY NA ROK 2019 – PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (IV)„

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014- planuje przeznaczyć się środki w kwocie 535.109 zł.  Projekt przeznaczony jest wyłącznie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach w wieku do 30 roku życia mających określony I lub II profil pomocy. W ramach projektu planuje się objąć wsparciem w roku 2019 łącznie 53 osoby bezrobotne. W ramach projektu planuje się realizacje następujących działań:

-objęcie bez kosztową usługą pośrednictwa pracy 38 osób,

-objęcie bez kosztową usługa poradnictwa zawodowego 15 osób,

-organizację wysokiej jakości staży przez średni okres 5 miesięcy dla 30 osób, które umożliwi uczestnikom nabycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy,

-udzielenie dla 15 osób jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wskutek czego powstanie 15 nowych podmiotów gospodarczych (średnia wysokość dofinansowania to 15 tys. zł na uczestnika),

-wyposażenie 5 stanowisk pracy poprzez refundację kosztów jego wyposażenia i podjęcie zatrudnienia przez okres co najmniej 24 miesięcy 5 osób bezrobotnych (średnia wysokość refundacji na stanowisko pracy to15 tys. zł),

-podjęcie zatrudnienia przez 3 osoby bezrobotne poza powiatem słubickim poprzez udzielenie bonu na zasiedlenie się (średnia wartość bonu to 7000 zł),

Łączna liczba osób zaplanowanych do objęcia wsparciem w ramach udziału w programach w ramach ustalonego planowanego limitu na rok 2019 wyniesie 178 osób, z czego planuje się, że 132 osoby po zakończeniu udziału w programie lub w jego trakcie podejmą zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub samozatrudnienie. Planowany uśredniony łączny wskaźnik uczestnictwa osoby w programach wyniesie 7,7 tys. zł natomiast planowany uśredniony wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniesie 75 % natomiast efektywności kosztowej około 10,4 tys. zł.  

Obecnie prowadzona jest rekrutacja uczestników do programu oraz bieżący nabór wniosków.

Osoby bądź podmioty zainteresowane udziałem w programie mogą nawiązać kontakt osobisty z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach bądź telefoniczny (95 758 36 08).

Szczegółowych informacji udzielają doradcy klienta (sala obsługi – parter) oraz pracownicy Referatu Realizacji Programów Rynku Pracy (pok. nr 3-4, parter PUP)


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 10.01.2019 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2019 10:18
Liczba wyświetleń: 880

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone