INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Agnieszki
Magdaleny

13

maj

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31       

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Zasady obsługi klientów w PUP Słubice od 4 listopada br.

czwartek, 05.11.2020 11:26

Aktualizacja 03.03.2021r

Zasady obsługi klientów w PUP Słubice od 4 listopada br.

Szanowni Państwo,

W związku ze stanem epidemii w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w trosce o Państwa bezpieczeństwo, kierując się dobrem klientów jak i pracowników urzędu, informujemy, że od dnia 4 listopada 2020 r. wprowadzona zostaje wyłącznie zdalna obsługa klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach.

Kontakt z urzędem będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej, zaś w bardzo wyjątkowych i niezbędnych sytuacjach w przypadku braku możliwości realizacji sprawy w inny sposób dopuszcza się ,po uprzednim telefonicznym (957583608) lub elektronicznym ustaleniu celu wizyty (sekretariat@pupslubice.pl), ustalenie wizyty bezpośredniej w urzędzie będzie możliwe wyłącznie w celu rejestracji, jako osoba bezrobotna.

Prosimy o załatwianie spraw, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem poprzez portal praca.gov.pl lub platformę EPUAP lub telefonicznie lub poprzez email: sekretariat@pupslubice.pl lub też listownie. Korespondencję do urzędu można pozostawić w skrzynce podawczej znajdującej się za głównym wejściem do budynku, przed punktem podawczym w godzinach urzędowania. W tym samym miejscu można pobrać wzory druków dokumentów lub na stronie internetowej urzędu www.pupslubice.pl.

Kontakt bezpośredni z pracownikami urzędu będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym tylko w zakresie rejestracji, jako osoba bezrobotna. Osoby umówione na bezpośrednią wizytę zobowiązane są zdezynfekować ręce, mieć zasłonięte usta i nos maską (wyklucza się przyłbice, kask ochronny, szalik, bandana), poddać się pomiarowi temperatury oraz podać dane personalne.  Ze względu na ograniczenia powierzchniowe oraz zainteresowanie wyznaczonym terminem bezpośredniej wizyty może ulec wydłużeniu, przez co czas realizacji sprawy będzie dłuższy niż realizując sprawę elektronicznie. 

Jeżeli szanujesz swoje zdrowie, jak i innych osób zastanów się czy załatwienie przez Ciebie sprawy jest obecnie niezbędne i potrzebne i czy wszystko zrobiłeś/zrobiłaś by załatwić sprawę elektronicznie lub w innych sposób bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Korzystając z usług elektronicznych przez Internet (system praca.gov.pl) można m.in. zrealizować sprawy związane z:

-Rejestracją

-Wyrejestrowaniem (skan podpisanego oświadczenia o wyrejestrowaniu można wysłać także na e-mail: sekretariat@pupslubice.pl lub mając profil zaufany https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany lub podpis elektroniczny za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl.)

-Uzupełnieniem załączników do wniosku o dokonanie rejestracji, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy

-Złożenie oferty pracy (złożyć ofertę pracy, w tym ofertę w celu uzyskania informacji starosty – można przez portal praca.gov.pl). Informacje starosty o braku możliwości/możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, będą wysyłane pocztą).

-oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi przyjmujemy wyłącznie poprzez portal praca.gov.pl. Oświadczenia wpisane do ewidencji będą wysyłane do pracodawcy lub działającego w sprawie pełnomocnika w postaci dokumentu elektronicznego na adres e-mail wskazany w złożonym oświadczeniu lub poprzez praca.gov.pl);

-złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (wnioski przyjmujemy wyłącznie poprzez portal praca.gov.pl.)

 Zezwolenia/zaświadczenia/decyzje odmowne będą wysyłane pocztą lub drogą elektroniczną na konto w portalu praca.gov.pl.

-Zaświadczenia (zaświadczenia można uzyskać wrzucając podpisane czytelnie podanie do skrzynki podawczej w urzędzie lub wysyłając podanie pocztą; mając profil zaufany https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany lub podpis elektroniczny za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl.albo wysłać skan/zdjęcie podpisanego wniosku na adres sekretariat@praca.gov.pl .)

-zgłoszenie podjęcia pracy/działalności gospodarczej, wyjazdu, braku gotowości do podjęcia pracy

-wniosek o przeniesienie dokumentów do innego urzędu pracy ze względu na nowe miejsce zamieszkania

-wnioski o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej (przyjmowane są wyłącznie elektronicznie poprzez system praca.gov.pl)

-wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego

-wniosek o przelew świadczenia na konto

-pisma do urzędu

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

Osoby rejestrujące się, jako osoby bezrobotne ubiegające się o przyznanie zasiłku powinny w momencie procesu rejestracji przekazać dane dot. numeru rachunku bankowego, na które będzie przelewany zasiłek.

 

Pełna rejestracja internetowa

W celu zabezpieczenia Państwa i naszego bezpieczeństwa oraz przyśpieszenia procesu rejestracji zachęcamy do korzystania z możliwości dokonania rejestracji, jako osoba bezrobotna mając profil zaufany https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany lub podpis elektroniczny za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl

Informujemy, że osoba, która nie dysponuje profilem zaufanym, a ma dostęp do konta elektronicznego w banku ma możliwość założenia profilu zaufanego bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje https://pz.gov.pl

Prerejestracja wraz z rezerwacją terminu rejestracji 

Można również dokonać prerejestracji wraz z rezerwacją terminu rejestracji za pośrednictwem internetu. Wypełnij formularz prerejestracji i umów się do rejestracji przez internet https://www.praca.gov.pl.

W związku z ograniczeniem lub zawieszeniem funkcjonowania powiatowych urzędów pracy z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 osoby w celu dokonania rejestracji przekazują dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 1–4 rozp., za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 4 ust. 9 ustawy. Do formularza elektronicznego załącza się dokumenty tj. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy, dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada oraz osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie, jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów wcześniej przedkłada dokumenty potwierdzające rodzaj i stopień niepełnosprawności.

W powyższym przypadku rejestracja w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie wizyty, na podstawie danych zawartych w przedłożonym formularzu elektronicznym, dokumentów załączonych do formularza elektronicznego, danych zawartych w dostępnych rejestrach oraz informacji przekazanych w rozmowie z pracownikiem powiatowego urzędu pracy przez osobę ubiegającą się o zarejestrowanie, jako bezrobotny albo poszukujący pracy.

Jeżeli pojawiają się problemy z wypełnieniem formularza informacje można uzyskać pod numerem infolinii 19 524.

 

Rejestracja osobista (najdłuższy czas oczekiwania)

W przypadku braku możliwości dokonania rejestracji, jako osoba bezrobotna za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub braku możliwości dokonania prerejestracji, rejestracja osobista możliwa będzie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w godz. 7.15-8.15 tel: 95 759 09 23.

Rejestracja następuje w dniu osobistego zgłoszenia się w urzędzie po przedłożeniu kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji tj:.

Jeżeli jesteś obywatelem polskim i chcesz zarejestrować się, jako osoba bezrobotna powinieneś przestawić w powiatowym urzędzie pracy następujące dokumenty:

-dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport;

-oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania, przy czym w przypadku, gdy wyżej wymienione oświadczenie wzbudzi uzasadnione wątpliwości organu, urząd może zawsze wezwać do przedłożenia zaświadczenia o meldunku wydanego przez organ meldunkowy;

-świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

-świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;

-dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiadasz.

W przypadku, jeżeli jesteś cudzoziemcem i chcesz zarejestrować się, jako osoba bezrobotna powinieneś dodatkowo przedstawić w powiatowym urzędzie pracy:

-dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. decyzję, kartę pobytu).

 

Dodatkowo, jeżeli:

jesteś osobą niepełnosprawną - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności);

byłeś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na ½ etatu) lub na umowę -zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług lub współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów, powinieneś przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

prowadziłeś działalność gospodarczą -  oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w której wskazany jest termin rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działalności gospodarczej; oraz dodatkowo:

w przypadku likwidacji działalności gospodarczej – oświadczenie o wykreśleniu wpisu  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej;

zgłosiłeś wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej – oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

pobierałeś:

zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjnego - zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;

rentę - decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty;

rentę rodzinną - aktualna decyzja o wysokości renty;

świadczenie z ośrodka pomocy społecznej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, powinieneś okazać decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia;

jesteś właścicielem, posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej - zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych;

jesteś domownikiem w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe - decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;

zostałeś zwolniony z zakładu karnego - świadectwo zwolnienia z zakładu karnego; ewentualnie zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym, (jeżeli wykonywałeś pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności);

masz dziecko - oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny powinieneś posiadać ich numery PESEL, w przypadku dzieci powinieneś posiadać ich skrócone akty urodzenia).

 

OBOWIĄZKOWE WIZYTY/WEZWANIA W URZĘDZIE ZOSTAJĄ ODWOŁANE

 

Osoba bezrobotna, która ma wyznaczony termin obowiązkowej wizyty w urzędzie nie ma obowiązku osobistego stawienia się w urzędzie w wyznaczonym terminie w zamian ma obowiązek skontaktowania się z doradcą klienta przed dniem lub w dniu wyznaczonego terminu wizyty (tel. 95 759 09 12 lub 13)

 

POMOC W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Wnioski o udzielenie pomocy przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej zaś pozostałe dokumenty także w wersji elektronicznej za pośrednictwem praca.gov.pl. Dokumenty, które nie można złożyć za pośrednictwem systemu elektronicznego powinny być dostarczone korespondencyjnie lub wrzucone do skrzynki podawczej z pismem, jakiej sprawy dotyczą.

Wnioski o udzielenie wsparcia poza tarczą antykryzysową

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach zawiesza na okres od 4 listopada br. do 4 grudnia przyjmowanie/nabór wniosków. Wnioski złożone pozostaną bez rozpoznania ze względu na brak możliwości zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy.

Kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu
w godz. 8:00-12:00 (pon-pt, poza dniami wolnymi):

Zgłoszenie oferty pracy  tel. 95 759 09 14

Zatrudnianie cudzoziemców tel. 95 759 09 14

Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej:

-Pożyczki tel. 95 759 09 31

-Dofinansowania dla pracowników tel. 95 759 09 39

-Dofinansowania (art. 15zzc) 95 759 09 36

Zatrudnienie subsydiowane (prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowania itp.) tel 95 759 09 31

Dotacje i wyposażenie tel.95 759 09 31

Organizacja staży, prace społecznie użyteczne  tel. 95 759 09 36

PFRON Tel. 95 759 09 36

Usługi rynku pracy dla klienta indywidualnego   tel. 95 759 09 12 lub 13

Usługi ryku pracy dla klienta instytucjonalnego  tel. 95 759 09 14

KFS / SZKOLENIA tel. 95 759 09 30

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy (godz. od 7.15 do 8.15)
tel. 95 759 09 23 lub 95 759 09 19

Wydawanie zaświadczeń tel.  95 759 09 13 lub 95 759 09 19

Dodatki aktywizacyjne, wypłata świadczeń tel. 95-759-09 13 lub 95 759 09 19

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  tel. 95 759 09 19

SEKRETARIAT tel. 95 758 36 08

 


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 05.11.2020 11:26
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2021 06:13
Liczba wyświetleń: 748

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone