pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Agaty
Filipa

5

luty

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28      

BIP

II nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z REZERWY KFS

poniedziałek, 19.09.2022 10:51

Rezerwa KFS

OGŁOSZENIE O II NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018r. poz.117), ogłasza II nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z  REZERWY KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego zgodnie z Planem wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022, w tym w ramach rezerwy:

 

plan

pozostało do zaangażowania

planowana liczba

uczestników

ogółem

w ramach naboru

kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców

kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (§4300)

19 872,37 zł

13 632,37 zł

8

5

studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (§4300)

5 000,00 zł

5 000,00 zł

1

1

egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych (§4300)

      0,00 zł

      0,00 zł

0

0

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu (§4280)

      0,00 zł

      0,00 zł

0

0

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem (§4300)

      0,00 zł

      0,00 zł

0

0

 

Wnioski przyjmowane będą od dnia 21.09.2022r. do dnia 29.09.2022r.

UWAGA: z uwagi na prowadzenie jednocześnie dwóch naborów (w ramach limitu podstawowego KFS oraz z rezerwy KFS) należy pobrać ze strony www.pupslubice.pl właściwie oznakowany wniosek,
w ramach którego pracodawca zamierza wnioskować o wsparcie.

Aby skorzystać ze środków KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z następujących priorytetów REZERWY zdefiniowanych przez Radę Rynku Pracy:

-(RRP/1) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców jak i pracowników). Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego,
w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP. Temat szkolenia/kursu nie jest narzucony z góry.
W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności. Temat szkolenia/kursu nie jest narzucony z góry. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności.

-(RRP/2) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia. Temat szkolenia/kursu nie jest narzucony z góry. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności.

-(RRP/3) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;

W ramach tego priorytetu mogą być finansowane szkolenia zarówno dla cudzoziemców jak i polskich pracowników (to samo dotyczy pracodawców), które adresują specyficzne potrzeby, jakie mają pracownicy cudzoziemscy i pracodawcy ich zatrudniający. Proszę jednocześnie pamiętać, że szkolenia dla cudzoziemców mogą być finansowane również w ramach innych priorytetów, o ile spełniają oni kryteria w nich określone;

Wśród specyficznych potrzeb pracowników cudzoziemskich wskazać można w szczególności:

-doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie w kontekście słownictwa specyficznego dla danego zawodu / branży;

-doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu;

-ułatwianie rozwijania i uznawania w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju;

-rozwój miękkich kompetencji, w tym komunikacyjnych, uwzględniających konieczność dostosowania się do kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów, zatrudniających cudzoziemców.

Należy pamiętać, że powyższa lista nie jest katalogiem zamkniętym i każdy pracodawca może określić własną listę potrzeb.

Ze szkoleń w ramach tego priorytetu mogą korzystać również pracodawcy i pracownicy z polskim obywatelstwem o ile wykażą
w uzasadnieniu wniosku, że szkolenie to ułatwi czy też umożliwi im pracę z zatrudnionymi bądź planowanymi do zatrudnienia
w przyszłości cudzoziemcami.

Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru, do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania uwzględniając odpowiednio:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dużego zainteresowania Pracodawców wsparciem z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które przekroczy limit posiadanych środków, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty, zastrzega, że zgodnie z zasadną racjonalności wydatkowania środków publicznych, ustali górny limit możliwego do udzielenia wsparcia dla jednego Wnioskodawcy. Dodatkowo informuję, że wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy
w Słubicach, z zastrzeżeniem:  pierwszeństwa rozpatrywania wniosków pracodawców, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać z tej formy pomocy, a następnie rozpatrzeniu podlegać będą wnioski pracodawców, którzy korzystali już z tego wsparcia w latach ubiegłych, a w ostatniej kolejności korzystających ze wsparcia w roku 2021 i 2022. Pierwsze działania ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach związane
z rozpatrywaniem wniosków rozpoczną się nie wcześniej niż po zakończeniu naboru.

Ponadto Pracodawca wnioskując o dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego, które rozpoczyna się w trakcie trwania naboru,  bądź w krótszym czasie niż 30 dni dnia zakończenia naboru winien być świadom, iż wnioskowane kształcenie może nie dojść do realizacji z uwagi na termin rozpoczęcia kształcenia. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 117) dofinansowane mogą zostać tylko działania które jeszcze się nie rozpoczęły. Tutejszy urząd nie ponosi zatem odpowiedzialności za brak możliwości rozpoczęcia kształcenia wcześniej niż 30.10.2022r.

Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu słubickiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy powinien złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach odpowiedni wniosek lub uwierzytelniony wniosek w wersji elektronicznej.

Do wniosku pracodawca ma obowiązek dołączyć:

- zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz.743);

- informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

- kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

-  program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;

- wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Ponadto do wniosku należy złożyć:

-„Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dotyczy II naboru rezerwy w okresie od 21.09.2022r. do 29.09.2022r.)”- dostępne w plikach do pobrania

-Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz klauzulą informacyjną- dostępne w plikach do pobrania.

-„Oświadczenie- sankcje Rosja”- stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku pobierania oświadczenia dla osób/podmiotów ubiegających się o wsparcie ze środków będących w dyspozycji PUP- dostępne w plikach do pobrania

-„Oświadczenie pracodawcy, przystępującego do zawarcia umowy w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie art. 69a i 69b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2022r., poz. 690 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2018r., poz. 117)”- oświadczenie to wykorzystane zostanie w celu zawarcia ewentualnej umowy, w przypadku wniosków pozytywnie rozpatrzonych- dostępne w plikach do pobrania.

Wniosek można pobrać na stronie internetowej www.pupslubice.pl., w zakładce dokumenty do pobrania.

Osoby zainteresowane kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców proszone są o kontakt ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego p. Magdalena Durejko, tel. (95)759-09-30, pokój nr 4. Z uwagi na trwającą stan zagrożenia epidemiologicznego preferowaną formą kontaktu jest kontakt telefoniczny bądź poprzez pocztę elektroniczną, natomiast w przypadku chęci bezpośredniego (osobistego) kontaktu z pracownikiem należy dokonać uprzednio ustalenia dokładnego terminu wizyty.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 19.09.2022 10:51
Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2022 10:53
Liczba wyświetleń: 524

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu