pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Agaty
Filipa

5

luty

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28      

BIP

III nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z limitu podstawowego KFS

poniedziałek, 19.09.2022 11:04

Limit podstawowy

OGŁOSZENIE O III NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018r. poz.117), ogłasza III nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z limitu podstawowego KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego zgodnie z Planem wykorzystania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022,
w tym w ramach limitu podstawowego:

 

plan

pozostało do      zaangażowania

planowana liczba uczestników

ogółem

w ramach naboru

kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców

kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (§4300)

103 697,03 zł

 

   5 869,03 zł

 

40

3

studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (§4300)

19 756,80 zł

 

0,00  zł

5

0

egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych (§4300)

2 880,00 zł

 

0,00 zł

5

0

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu (§4280)

0,00 zł

 

0,00 zł

0

0

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem (§4300)

0,00 zł

 

0,00 zł

0

0

 

Wnioski przyjmowane będą od dnia 21.09.2022r. do dnia 29.09.2022r.

UWAGA: z uwagi na prowadzenie jednocześnie dwóch naborów (w ramach limitu podstawowego KFS oraz z rezerwy KFS) należy pobrać ze strony www.pupslubice.pl właściwie oznakowany wniosek,
w ramach którego pracodawca zamierza wnioskować o wsparcie.

Aby skorzystać ze środków KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z następujących priorytetów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:

 -(PM/1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;

Priorytet skierowany do pracodawców, którzy w związku ze zmianami na rynku spowodowanymi pandemią, musieli podjąć działania w celu dostosowania się do nowych warunków.

Dofinansowane formy kształcenia ustawicznego mają wspomagać wprowadzenie zmian umożliwiających utrzymanie się na rynku czy pozwalających uniknąć zwolnień czy wręcz zatrudnić nowych pracowników.

Warunkiem skorzystania ze środków priorytetu jest oświadczenie pracodawcy o konieczności nabycia nowych umiejętności czy kwalifikacji w związku ze zmianami w profilu działalności lub poszerzeniem/rozwojem działalności związanym z pandemią COVID-19. Zmiana kodu PKD nie jest konieczna do skorzystania z tego priorytetu.

-(PM/2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

Przyjęty zapis priorytetu pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku
o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Dostępność do priorytetu nie jest warunkowana powodem przerwy w pracy tj. nie jest istotne czy był to urlop macierzyński, wychowawczy czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Nie ma również znaczenia długość przerwy w pracy jak również to czy jest to powrót do pracodawcy sprzed przerwy czy zatrudnienie u nowego pracodawcy.

Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia warunki dostępu do priorytetu bez szczegółowych informacji mogących zostać uznane za dane wrażliwe np. powody pozostawania bez pracy.

-(PM/3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Przyjęte sformułowanie niniejszego priorytetu pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności ogólno-zawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich), o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym. Pracodawca wnioskujący o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa niż siedziba powiatowego urzędu pracy, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, powinien wykazać, że zawód jest deficytowy dla miejsca wykonywania pracy. PUP w Słubicach będzie analizował sytuację powiatu czy województwa właściwego dla siedziby urzędu pracy.

(Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w Powiecie słubickim
i Województwie lubuskim stanowi badanie „Barometr zawodów 2022” (dostępne na stronie internetowej: https://barometrzawodow.pl/).

-(PM/4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;

Priorytet adresowany jest do osób, które mają na utrzymaniu rodziny 3+ bądź są członkami takich rodzin. Z dofinansowania
w ramach priorytetu mogą skorzystać członkowie rodzin wielodzietnych, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają Kartę Dużej Rodziny bądź spełniają warunki jej posiadania. Należy pamiętać, że dotyczy to zarówno rodziców i ich małżonków jak i pracujących dzieci pozostających z nimi w jednym gospodarstwie domowym. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie Karty Dużej Rodziny bądź spełnienie warunków jej posiadania.

-(PM/5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;

Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwie społecznym lub spółdzielni socjalnej.

-Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRiPS – lista ta jest dostępna pod adresem http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ w formie interaktywnej bazy danych. Lista jest prowadzona, weryfikowana i uzupełniana przez MRiPS, z tego względu nie ma konieczności prowadzenia dodatkowej weryfikacji na potrzeby ustalenia czy pracodawca aplikujący o wsparcie spełnia przesłanki niezbędne do uzyskania tego statusu, wystarczy jedynie sprawdzić, czy w momencie składania wniosku figuruje on na aktualnej liście PS. Status przedsiębiorstwa społecznego mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia) spółki non-profit, spółdzielnie socjalne, a także kościelne osoby prawne.

-Spółdzielnie socjalne – to podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, na tej podstawie można zweryfikować ich formę prawną. Niektóre spółdzielnie socjalne mogą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. W takiej sytuacji ich uprawnienia do skorzystania ze wsparcia w ramach tego priorytetu można potwierdzić na podstawie listy przedsiębiorstw społecznych, o której mowa powyżej. Bez względu na to czy spółdzielnia socjalna posiada status przedsiębiorstwa społecznego, jest ona uprawniona do skorzystania ze środków w ramach tego priorytetu.

-Zakłady aktywności zawodowej – to podmioty, które mogą być tworzone przez gminę, powiat oraz fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, decyzję o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje wojewoda.

Ze środków w ramach tego priorytetu korzystać mogą wszyscy pracownicy przedsiębiorstw społecznych i ZAZ oraz pracownicy i członkowie spółdzielni socjalnych.

-(PM/6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
w  tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych

„Nowe technologie czy narzędzia pracy” w niniejszym priorytecie należy rozumieć jako technologie, maszyny czy rozwiązania nowe dla wnioskodawcy a nie dla całego rynku. Ważne: Należy udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Podstawą weryfikacji będą wiarygodne dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę, np. kopie dokumentów zakupu, decyzja / -e dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logiczne i wiarygodne uzasadnienia. Wsparcie to jest przeznaczone wyłącznie dla osoby, która w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych / na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

Składając stosowny wniosek o dofinansowanie podnoszenia kompetencji cyfrowych Wnioskodawca w uzasadnieniu powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie. W przypadku niniejszego priorytetu należy również pamiętać, że w obszarze kompetencji cyfrowych granica pomiędzy szkoleniami zawodowymi a tzw. miękkimi nie jest jednoznaczna. Kompetencje cyfrowe obejmują również zagadnienia związane z komunikowaniem się, umiejętnościami korzystania z mediów, umiejętnościami wyszukiwania i korzystania z różnego typu danych w formie elektronicznej czy cyberbezpieczeństwem.

-(PM/7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej;

Wsparcie w ramach priorytetu mogą otrzymać pracodawcy i pracownicy zatrudnieni w firmach z szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej/przemyśle samochodowym. Jest to pojęcie obejmujące szerokie spektrum przedsiębiorstw zaangażowanych w projektowanie, produkcję, marketing i sprzedaż samochodów. O przynależności do branży motoryzacyjnej decydować będzie posiadanie jako przeważającego (według stanu na 1 stycznia 2022 roku) jednego z poniższych kodów PKD:

-Dział C.22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

PKD 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

-Dział C.29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyjątkiem motocykli:

PKD 29.10.A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych

PKD 29.10.B Produkcja samochodów osobowych

PKD 29.10.C Produkcja autobusów

PKD 29.10.D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów

PKD 29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

PKD 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

-Dział C.30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego:

PKD 30.91.Z Produkcja motocykli

-Dział G.45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych:

PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 45. 40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Ze wsparcia w ramach priorytetu mogą skorzystać także firmy posiadające przeważający (według stanu na 1 stycznia 2022 roku) jeden z poniższych kodów PKD, o ile prowadzą produkcję dla branży motoryzacyjnej (co powinno być przedmiotem oświadczenia podmiotu wnioskującego o środki KFS):

-Dział C.27 Produkcja urządzeń elektrycznych

PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów

PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

-Dział C.28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

Warunkiem dostępu do niniejszego priorytetu jest posiadanie odpowiedniego kodu PKD oraz zawarte we wniosku
o dofinansowanie wiarygodne uzasadnienie konieczności nabycia nowych umiejętności.

Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru, do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania uwzględniając odpowiednio:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dużego zainteresowania Pracodawców wsparciem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które przekroczy limit posiadanych środków, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty, zastrzega, że zgodnie z zasadną racjonalności wydatkowania środków publicznych, ustali górny limit możliwego do udzielenia wsparcia dla jednego Wnioskodawcy. Dodatkowo informuję, że wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, z zastrzeżeniem:  pierwszeństwa rozpatrywania wniosków pracodawców, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać z tej formy pomocy, a następnie rozpatrzeniu podlegać będą wnioski pracodawców, którzy korzystali już z tego wsparcia w latach ubiegłych, a w ostatniej kolejności korzystających ze wsparcia w roku 2021 i 2022. Pierwsze działania ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach związane z rozpatrywaniem wniosków rozpoczną się nie wcześniej niż po zakończeniu naboru.

Ponadto Pracodawca wnioskując o dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego, które rozpoczyna się w trakcie trwania naboru,  bądź w krótszym czasie niż 30 dni dnia zakończenia naboru winien być świadom, iż wnioskowane kształcenie może nie dojść do realizacji z uwagi na termin rozpoczęcia kształcenia. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 117) dofinansowane mogą zostać tylko działania które jeszcze się nie rozpoczęły. Tutejszy urząd nie ponosi zatem odpowiedzialności za brak możliwości rozpoczęcia kształcenia wcześniej niż 30.10.2022r.

Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu słubickiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy powinien złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach odpowiedni wniosek lub uwierzytelniony wniosek w wersji elektronicznej.

Do wniosku pracodawca ma obowiązek dołączyć:

- zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz.743);

- informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

- kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

-  program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;

- wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Ponadto do wniosku należy złożyć:

-„Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dotyczy naboru w okresie od 21.09.2022r. do 29.09.2022r.)”- dostępne w plikach do pobrania

-Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz klauzulą informacyjną- dostępne w plikach do pobrania.

-„Oświadczenie- sankcje Rosja”- stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku pobierania oświadczenia dla osób/podmiotów ubiegających się o wsparcie ze środków będących w dyspozycji PUP- dostępne w plikach do pobrania

-„Oświadczenie pracodawcy, przystępującego do zawarcia umowy w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie art. 69a i 69b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2022r., poz. 690 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2018r., poz. 117)”- oświadczenie to wykorzystane zostanie w celu zawarcia ewentualnej umowy, w przypadku wniosków pozytywnie rozpatrzonych- dostępne w plikach do pobrania.

Wniosek można pobrać na stronie internetowej www.pupslubice.pl., w zakładce dokumenty do pobrania.

Osoby zainteresowane kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców proszone są o kontakt ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego p. Magdalena Durejko, tel. (95)759-09-30, pokój nr 4. Z uwagi na trwającą stan zagrożenia epidemiologicznego preferowaną formą kontaktu jest kontakt telefoniczny bądź poprzez pocztę elektroniczną, natomiast w przypadku chęci bezpośredniego (osobistego) kontaktu z pracownikiem należy dokonać uprzednio ustalenia dokładnego terminu wizyty.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 19.09.2022 11:04
Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2022 11:12
Liczba wyświetleń: 713

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu