INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Klary
Romana

9

sierpien

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31       

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

PO WER 2020

poniedziałek, 20.08.2018 07:18

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU PO WER 2014-2020 PRZEZ POWIAT SŁUBICKI/POWIATOWY URZAD PRACY W SŁUBICACH

 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (V)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach osi priorytetowej I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany przez Powiat Słubicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST :

·         zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie słubickim

o   w tym celem szczegółowym: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),

·         wsparcie w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19

OKRES REALIZACJI PROJEKTU :

01.01.2020- 31.03.2021 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU :

Ogólna wartość projektu realizowanego przez Powiat Słubicki/Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach w latach 2020-2021  wynosi 2 173 720,23 zł, w tym wkład Unii Europejskiej wynosi 1 832 011,41 zł (tj. 84,28 % ogólnej wartości projektu).

Wartość projektu na rok 2020 wynosi 2 142 996,59 zł (w tym wkład Unii Europejskiej wynosi 84,28% ogólnej wartości projektu tj. 1 806 117,53 zł)

Wartość projektu na rok 2021 wynosi 30.723,64 zł (w tym wkład Unii Europejskiej wynosi 84,28% ogólnej wartości projektu tj. 25.893,88 zł)

ZAKRES POMOCY W ROKU 2020-2021:

Liczba osób, która otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 11

Liczba osób, która zostanie objęta stażem wynosi 27

Liczba osób, która zostanie objęta refundacją wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy wynosi 4

Liczba osób, która otrzyma bon na zasiedlenie związany z podjęciem pracy wynosi 4

Liczba osób, która zostanie objęta wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 wynosi 300

Osoby odbywające staż mogą ubiegać się o wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów przejazdu  w związku z odbywaniem stażu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem.

Wsparcie w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 dotyczy osób ujętych w art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 374, z późn.zm),tj.

·         przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r.-Prawo przedsiębiorców- na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzb),

·         przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników- na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (ART. 15ZZC),

·         organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zze).

 

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT :

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki :

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),

- nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 46 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach.

Uczestnikami projektu są także pracownicy podmiotów oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniający pracowników, którzy zostaną objęci wsparciem o którym mowa w art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

·         odsetek osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym: osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3[1]), imigranci, reemigranci), które znalazły zatrudnienie na minimalnym poziomie 44 %[2],

·         odsetek osób bezrobotnych nie znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które znalazły zatrudnienie na minimalnym poziomie 59,5%,

·         głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 25 osób zarejestrowanych w PUP,

·         minimalna liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie  11 osób[3],

·         minimalna ilość osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie 1 osoba.

Zgodnie z powyższym, realizacja projektu pociąga za sobą obowiązek uzyskania określonej efektywności zatrudnieniowej. Efektywność zatrudnieniowa liczona jest wśród osób, które zakończyły udział w projekcie (bądź przerwały z tytułu podjęcia zatrudnienia) i podjęły zatrudnienie w ciągu 90 dni kalendarzowych od zakończenia udziału w projekcie w oparciu o stosunek pracy bądź podjęcie działalności gospodarczej (poza środkami z EFS)[4].

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ I GDZIE?

Zainteresowanych zapraszamy osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej- parter budynku.

Informacje o projekcie udzielane są także drogą telefoniczną u przydzielonego doradcy klienta bądź też u pracowników merytorycznych ds. stażu, refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz bonu na zasiedlenie.

Doradcy klienta: 95 759 09 13, 95 759 09 12

Sekretariat (przekierowanie połączenia do właściwego pracownika): 95 759 36 08


Ważne linki :

- www.pupslubice.pl (zakładka Dokumenty do pobrania: Projekt PO WER[5])

- www.power.gov.pl

- www.funduszeeuropejskie.gov.pl

- http://europa.eu

- www.mapadotacji.pl


[1]  Tj. liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI.
[2] Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
[3] Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; młodzież do 25 r.ż.- osoba jest nieprzerwanie bezrobotna przez okres ponad 6 miesięcy, dorośli w wieku 25 lat i więcej- osoba jest nieprzerwanie bezrobotna przez okres ponad 12 miesięcy.
[4] Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
[5] Możliwość pobrania/wglądu dokumentów rekrutacyjnych ze strony internetowej PUP.


 

DOKUMENTY DO POBRANIA 


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 20.08.2018 07:18
Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2020 10:26
Liczba wyświetleń: 1643

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone