INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Anety
Leokadii

9

grudzien

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

RPO Lubuskie 2020

poniedziałek, 20.08.2018 07:30

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU RPO LUBUSKIE 2020 PRZEZ POWIAT SŁUBICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH

 

Program pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (VII)” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”. Działanie 6.1. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy”.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT:

Grupę docelową wsparcia stanowią osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach jako bezrobotne w wieku 30 lat i więcej. Wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy[1], tj.

-osoby w wieku 50 lat i więcej,

-kobiety,

-osoby z niepełnosprawnościami,

-osoby długotrwale bezrobotne[2],

-osoby o niskich kwalifikacjach[3].

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST:

- podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach poprzez realizację zadań aktywizacji zawodowej zaplanowanych w ramach projektu

- osoby uczestniczące w projekcie zdobędą praktyczne doświadczenie w pracy zawodowej oraz wzrosną ich szanse na zdobycie zatrudnienia

- projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu osób bezrobotnych biorących udział w projekcie do rynku pracy oraz zwiększenia ich mobilności zawodowej

ZAKRES POMOCY W ROKU 2021:

W roku 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 będą realizowane następujące formy aktywizacji:

- staże dla 40 osób wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci zwrotu kosztów przejazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób,

- refundacja kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy dla 6 osób.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Ogólna wartość Projektu PUP pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (VII)”realizowanego przez Powiat Słubicki/Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach w roku 2021 wynosi 709 354,07 zł, w tym kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 602 950.96 zł (tj. 85% ogólnej wartości Projektu PUP).

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

1.Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- 5

2.Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 56

3.Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie- 16

4.Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie- 19

5.Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie- 51

6.Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie- 10

7.Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 32

8.Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej- 10

9.Odsetek osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku, które uzyskały zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami)- 44%

10.Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach zakłada, iż rezultatem działań aktywizacyjnych podjętych w ramach projektu będzie znalezienie i utrzymanie pracy przez bezrobotnych, ich większa samodzielność i elastyczność na rynku pracy

Zgodnie z powyższym, realizacja projektu pociąga za sobą obowiązek uzyskania określonej efektywności zatrudnieniowej. Efektywność zatrudnieniowa liczona jest wśród osób, które zakończyły udział w projekcie (bądź przerwały z tytułu podjęcia zatrudnienia) i podjęły zatrudnienie w ciągu 90 dni kalendarzowych od zakończenia udziału w projekcie w oparciu o stosunek pracy bądź podjęcie działalności gospodarczej (poza środkami z EFS)[4].

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ I GDZIE:

Zainteresowanych zapraszamy osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej- parter budynku (po uprzednim ustaleniu terminu wizyty przez telefon z doradcą klienta).

Informacje o projekcie udzielane są także drogą telefoniczną u przydzielonego doradcy klienta bądź też u pracowników merytorycznych ds. stażu, refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Doradcy klienta: 95 759 09 13, 95 759 09 12

Sekretariat (przekierowanie połączenia do właściwego pracownika): 95 759 36 08

Ważne linki:

www.pupslubice.pl (zakładka Dokumenty do pobrania: „Projekt RPO”[5]),

www.rpo.lubuskie.pl,

www.funduszeeuropejskie.gov.pl,

www.europa.eu,

www.mapadotacji.pl

[1]Definicja osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w rozumieniu RPO- Lubuskie 2020.

[2] Przez osoby długotrwale bezrobotne rozumie się osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020).

[3] Przez osoby o niskich kwalifikacjach rozumie się osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (tj.liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI.

[4]Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

[5]Możliwość pobrania/wglądu dokumentów rekrutacyjnych pobieranych od uczestników w dniu przystąpienia do projektu

 


DOKUMENTY DO POBRANIA 


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 20.08.2018 07:30
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2021 09:50
Liczba wyświetleń: 3056

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone