INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Klary
Romana

9

sierpien

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31       

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

RPO Lubuskie 2020

poniedziałek, 20.08.2018 07:30

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU RPO LUBUSKIE 2020 PRZEZ POWIAT SŁUBICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH

Program pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (VI)” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”. Działanie 6.1. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy”.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT:

Grupę docelową wsparcia stanowią osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach jako bezrobotne w wieku 30 lat i więcej. Wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy[1], tj.

·         osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,

·         kobiety,

·         osoby z niepełnosprawnościami,

·         osoby długotrwale bezrobotne[2],

·         osoby o niskich kwalifikacjach[3].

Projekt adresowany jest także:

·         do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców- na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzb ustawy COVID-19),

·         do przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników na dofinansowane części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzc ustawy COVID-19),

·         do organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) na dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oaz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zze ustawy COVID-19).

Uczestnikami projektu w ramach zadań z ustawy COVID-19 są także pracownicy podmiotów, na których wynagrodzenia przekazane zostanie dofinansowanie oraz osoby fizyczne, które otrzymają dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST:

·         podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób starszych w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach poprzez realizację zadań aktywizacji zawodowej zaplanowanych w ramach projektu

·         osoby uczestniczące w projekcie zdobędą praktyczne doświadczenie w pracy zawodowej oraz wzrosną ich szanse na zdobycie zatrudnienia

·         projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu osób bezrobotnych biorących udział w projekcie do rynku pracy oraz zwiększenia ich mobilności zawodowej

·         wsparcie w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19

ZAKRES POMOCY W ROKU 2020:

W roku 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 będą realizowane następujące formy aktywizacji:

·         staże dla 23 osób wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci zwrotu kosztów przejazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną,

·         jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 11 osób,

·         refundacja kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy dla 4 osób,

·         prace interwencyjne dla 3 osób,

·         instrumenty dofinansowania dla 600 osób.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Ogólna wartość Projektu PUP pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (VI)” realizowanego przez Powiat Słubicki/Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach w roku 2020 wynosi 3 691 282,01 zł, w tym kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 3 137 589,71 zł (tj. 85% ogólnej wartości Projektu PUP).

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

1.    Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- 5

2.    Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 41

3.    Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie- 13

4.    Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie- 15

5.    Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie- 35

6.    Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie- 11

7.    Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 25

8.    Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej- 11

9.    Odsetek osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku, które uzyskały zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami)- 44,3%

10. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 - 600

11. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID 19 -  3.276.000,00 zł

12. Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach zakłada, iż rezultatem działań aktywizacyjnych podjętych w ramach projektu będzie znalezienie i utrzymanie pracy przez bezrobotnych, ich większa samodzielność i elastyczność na rynku pracy

Realizacja projektu pociąga za sobą obowiązek uzyskania określonej efektywności zatrudnieniowej. Efektywność zatrudnieniowa liczona jest wśród osób, które zakończyły udział w projekcie (bądź przerwały z tytułu podjęcia zatrudnienia) i podjęły zatrudnienie w ciągu 90 dni kalendarzowych od zakończenia udziału w projekcie w oparciu o stosunek pracy bądź podjęcie działalności gospodarczej (poza środkami z EFS)[4].

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ I GDZIE:

Zainteresowanych zapraszamy osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej- parter budynku.

Informacje o projekcie udzielane są także drogą telefoniczną u przydzielonego doradcy klienta bądź też u pracowników merytorycznych ds. stażu, refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz prac interwencyjnych.

Doradcy klienta: 95 759 09 13, 95 759 09 12

Sekretariat (przekierowanie połączenia do właściwego pracownika): 95 759 36 08


Ważne linki:

www.pupslubice.pl (zakładka Dokumenty do pobrania: „Projekt RPO”[5]),

www.rpo.lubuskie.pl,

www.funduszeeuropejskie.gov.pl,

www.europa.eu,

www.mapadotacji.pl


[1]Definicja osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w rozumieniu RPO- Lubuskie 2020.
[2] Przez osoby długotrwale bezrobotne rozumie się osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020).
[3] Przez osoby o niskich kwalifikacjach rozumie się osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (tj.liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI.
[4]Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
[5]Możliwość pobrania/wglądu dokumentów rekrutacyjnych pobieranych od uczestników w dniu przystąpienia do projektu


DOKUMENTY DO POBRANIA 


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 20.08.2018 07:30
Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2020 09:53
Liczba wyświetleń: 1638

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone