pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Laury
Laurentego

6

czerwiec

PWŚCPSN
1   1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30   

BIP

Egzaminy i licencje

wtorek, 04.01.2011 11:32

Egzaminy, licencje

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji to pokrycie przez powiatowy urząd pracy (starostę) z Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji z Funduszu Pracy nie może przekroczyć wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, poniesionych przez (osobę  uprawnioną) bezrobotnego kosztów przejazdu na egzamin.

O sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania niezbędnych do wykonywania danego zawodu licencji może ubiegać się:

1. bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach

2. poszukujący pracy zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach, który:

- jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z  przyczyn dotyczących zakładu pracy,

-jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

- otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

- uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

- jest żołnierzem rezerwy,        

- pobiera rentę szkoleniową,

- pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. świadczenie przyznane przez pracodawcę w ramach programu pomocy dla zwalnianych pracowników w związku  ze zwolnieniem monitorowanym,

- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;

- cudzoziemiec, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz,  ha lub hb, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 i 7

- pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i  powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach.

 

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do egzaminu bądź licencji składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek wraz z załącznikami.

Szczegółowe informacje określa: art. 40 ust 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 ze zm.).


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 04.01.2011 11:32
Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2018 10:46
Liczba wyświetleń: 5373

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu