pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Danieli
Wawrzyńca

21

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

BIP » INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW » Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

poniedziałek, 25.11.2013 12:12

Dnia 21.11.2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc prac (Dz. U. rok 2013 poz. 1291).

Kogo obejmuje ustawa?

Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.):

­      u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej Funduszem, do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

­      który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku gdy:

  • zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo
  • zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa wyżej, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek;

­      wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11, art. 12 ust. 2 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.).

Pracownicy wyłączeni

Pomoc, o której mowa w ustawie, stanowi pomoc de minimis, którą przedsiębiorca może otrzymać na świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy pracowników, z wyłączeniem pracowników, dla których otrzymał pomoc de minimis:

­      na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy w okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675 i 829) lub

­      na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Zakres pomocy realizowana przez powiatowy urząd pracy

Przedsiębiorca, który zawarł umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, może wystąpić do starosty właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy pod warunkiem, że szkolenie jest uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy.

Umowy o wypłatę świadczeń i umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników mogą być zawierane do dnia 30 czerwca 2014 r. 

Co może obejmować dofinansowanie i jaka jest jego wysokość?

Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych umową o dofinansowanie kosztów szkolenia może obejmować koszty:

­      należności przysługujących instytucji szkoleniowej z tytułu szkolenia;

­      przejazdów związanych z udziałem w szkoleniach;

­      badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do rozpoczęcia szkolenia;

­      obowiązkowego ubezpieczenia przez instytucję szkoleniową pracownika od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem.

Wysokość dofinansowania przypadającego na jednego pracownika wynosi 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), obowiązującego w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.

Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia wzór wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy. Wzór wniosku zostanie umieszczony na stronie internetowej w momencie jego wprowadzenia ww. rozporządzeniem.

Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników, o którym mowa wyżej, zawiera:

­      nazwę pracodawcy, adres siedziby oraz oznaczenie miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

­      oznaczenie przeważającego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności;

­      wskazanie liczby zatrudnionych pracowników;

­      określenie rodzaju i charakterystyki szkolenia, w tym tematyki, miejsca i terminu realizacji szkolenia;

­      kalkulację kosztów szkolenia, w tym liczbę osób skierowanych na szkolenia oraz wykaz imienny pracowników, których dotyczy wniosek, wraz z kwotą dofinansowania przypadającą na danego pracownika;

­      wnioskowaną wysokość środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia.

Do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć:

­      kopię umowy o wypłatę świadczeń wraz z kopią wykazu;

­      oświadczenie przedsiębiorcy, że wybrana przez niego do realizacji oferta instytucji szkoleniowej będzie konkurencyjna w stosunku do ofert innych instytucji szkoleniowych oferujących podobne szkolenia;

­      oświadczenie przedsiębiorcy, że szkolenie jest uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy;

­      oświadczenie przedsiębiorcy o rodzaju i wysokości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych.

Oświadczenia przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Obowiązki przedsiębiorcy

Szkolenia inicjuje, organizuje i finansuje ze środków własnych i uzyskanego dofinansowania kosztów szkolenia przedsiębiorca. Przedsiębiorca, kierując pracownika na szkolenie zawiera z nim umowę określającą prawa i obowiązki stron. Do zawartej umowy nie stosuje się art. 1031 – 1032 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Pracownik, który nie ukończył szkolenia ze swojej winy lub z którym został rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, jest obowiązany do zwrotu przedsiębiorcy kosztów szkolenia na zasadach określonych w umowie z przedsiębiorcą.

Szkolenia organizowane dla pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, muszą być rozpoczęte w trakcie przestoju ekonomicznego lub w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, a dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia może dotyczyć szkoleń organizowanych w okresie, nie dłuższym niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

Przedsiębiorca jest obowiązany do powiadamiania na piśmie starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na realizację umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu. Przedsiębiorca jest obowiązany do rozliczenia środków otrzymanych na podstawie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.

Obowiązki Starosty

Starosta w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, występuje do dysponenta Funduszu Pracy o przyznanie limitu wydatków na dofinansowanie kosztów szkolenia finansowanych na podstawie ustawy oraz w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania limitu podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie kosztów szkolenia. W przypadku nieuzyskania limitu wydatków starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) w formie pisemnej odmawia zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.

Środki na realizację umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia starosta przekazuje jednorazowo przedsiębiorcy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.

W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca nie zawarł umowy o wypłatę świadczeń, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, odmawia w formie pisemnej zawarcia z przedsiębiorcą umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.


Kiedy następuje zwrot wypłaconych środków?

W przypadku nieukończenia z winy pracownika szkolenia finansowanego z Funduszu Pracy dla pracownika objętego rozwiązaniem na rzecz ochrony miejsca pracy lub rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, przedsiębiorca zwraca staroście (prezydentowi miasta na prawach powiatu) koszty szkolenia na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie kosztów szkolenia.

W przypadku gdy przedsiębiorca, który zawarł ze starostą umowę o dofinansowanie kosztów szkolenia, nie spełnił warunków w niej zawartych lub nie poddał się kontroli jest obowiązany do zwrotu na rachunek bankowy starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu), z którego otrzymał środki, całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczanej zgodnie z metodologią określoną w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, naliczonymi od dnia następującego po dniu przekazania przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) środków na podstawie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia na rachunek przedsiębiorcy.

Jeżeli niespełnienie warunków zawartych w umowie o dofinansowanie kosztów szkolenia polega na wykorzystaniu pomocy, o której mowa w art. 18 ust. 1, niezgodnie z przeznaczeniem, przedsiębiorca jest obowiązany do natychmiastowego zwrotu na rachunek bankowy starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu), z którego otrzymał środki, kwoty pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczanej zgodnie z metodologią określoną w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, naliczonymi od dnia następującego po dniu przekazania przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) środków na podstawie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia na rachunek przedsiębiorcy.

Pozostałe warunki, nieuwzględnione w przedmiotowej informacji, zawiera ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc prac (Dz. U. rok 2013 poz. 1291).  

  

Kontakt w sprawie:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Piłsudskiego 19

69-100 Słubice

Rozwój Zawodowy (parter – CAZ)

tel. 95 759 09 35

e-mail: szkolenia@pupslubice.pl lub m.ludwicki@pupslubice.pl

 


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik WZÓR WNIOSKU_2015 2015-02-25 14:41:05 Ossowski Rafał
załącznik t.j. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy_2015.02.01v 2015-02-25 14:40:53 Ossowski Rafał
załącznik rozporz. MPiPS w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy_01.02.2015 2015-02-25 14:37:20 Ossowski Rafał
załącznik INFORMATOR 2015 DLA PRZEDSIĘBIORCY 2015-02-25 14:37:06 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 25.11.2013 12:12
Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2013 12:15
Liczba wyświetleń: 14274

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu