pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Danieli
Wawrzyńca

21

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

BIP » INFORMACJE PODSTAWOWE » OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA

piątek, 25.05.2018 12:45

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119 ze zm.), zwanego dalej RODO, Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w tym wizerunku) jest Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach (zwany dalej Urzędem) mający siedzibę przy ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

Wymogi prawne

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach i jest obowiązkowe jeżeli wynika z przepisów prawa zaś dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

Podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

- realizacji zadań przez Urząd i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- realizacji zadań przez Urząd i wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- Podmioty publiczne – na podstawie przepisów prawa;

- Podmioty prywatne – na podstawie przepisów prawa, w przypadku korzystania z różnych form aktywizacji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy;

- Podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- banki w związku z wypłata świadczeń/innych środków;

- policja, sądy, komornicy w zakresie wszczętych postepowań,

- operator pocztowy obsługujący urząd,

- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz publiczne służby zatrudnienia, w tym w ramach Aplikacji Centralnej;

- SYGNITY S.A. – podmiot obsługujący system teleinformatyczny wspomagający pracę urzędu.

Przechowywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego będą przechowywane:

- dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy – przez okres trwania rejestracji w Urzędzie i przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy;

- dla podmiotów i pracodawców – przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji archiwalnej ustalonej zgodnie z odrębnymi przepisami;

- pozostałe osoby - przez czas realizacji zadań Administratora, a następnie - zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane te są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach jest Pani Kinga Smilgin. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość pisemnie:

- na adres siedziby Urzędu;

- na adres poczty elektronicznej: kinga.smilgin@cbi24.pl

lub telefonicznie tel. 533 402 003

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza UE)/organizacji międzynarodowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane przetwarzane w Urzędzie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Teren Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach objęty jest systemem monitoringu.

Wejście osoby w strefę objętą systemem monitoringu równoznaczne jest z wyrażeniem przez nią zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery systemu. Szczegółowa klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Pracy zawarta jest Polityce Ochrony Danych (załączniku nr 2 do POD – poz. 28) i dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu, do wglądu w dziale OA oraz na tablicy ogłoszeń (parter PUP).


Wszystkie niezbędne klauzule informacyjne znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (LINK)


 

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 25.05.2018 12:45
Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2024 09:01
Liczba wyświetleń: 10726

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu