pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Bogusława
Jagody

22

marzec

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

BIP

Nabór na staż,refundację wyposażenia stanowiska pracy, dotację, bon na zasiedlenie PO WER

czwartek, 20.02.2020 11:33

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, iż

w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (V)” jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach osi priorytetowej I. ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 ,,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiat Słubicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach realizowanego w okresie 01.01.2020-31.03.2021 r.

ogłasza nabór na następujące formy aktywizacji zawodowej:

- staże wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci zwrotu kosztów przejazdu w związku z odbywaniem stażu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

- refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy,

- bon na zasiedlenie.

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT :

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki :

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),

- nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Co najmniej 20 % uczestników projektu stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy w pierwszej kolejności osoby posiadające:

-  status osoby długotrwale bezrobotnej[1],

- orzeczenie o niepełnosprawności[2],

- status osoby z kategorii NEET (definicja NEET znajduje się powyżej),

Do projektu rekrutowane są również osoby niespełniające któregokolwiek z powyższych wskaźników.

 PUP w Słubicach zaprasza pracodawców do złożenia wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Słubicach, a także na refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach.

PUP zaprasza bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach  do złożenia wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie związanego z podjęciem pracy.

Nabór trwa do wyczerpania środków finansowych.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ I GDZIE?

Zainteresowanych zapraszamy osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej- parter budynku.

Informacje o projekcie udzielane są także drogą telefoniczną u przydzielonego doradcy klienta bądź pracowników merytorycznych ds. stażu, refundacji, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, bonu na zasiedlenie.

Doradcy klienta: 095 759 09 13, 095 759 09 12

Sekretariat (przekierowanie połączenia do właściwego pracownika): 095 759 36 08

W celu  zaczerpnięcia szerszej informacji o projekcie, zapraszamy do zapoznania się z zakładką na niniejszej stronie internetowej:

- www.pupslubice.pl (zakładka Fundusze Europejskie: PO WER 2014-2020).

 


[1] Zgodnie z zasadami projektu za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się :

-Osoby poniżej 25 roku życia będące nieprzerwanie bezrobotnymi dłużej niż 6 miesięcy,

-Osoby w wieku 25-29 lat będące nieprzerwanie bezrobotnymi dłużej niż 12 miesięcy.

[2] Zgodnie z definicją w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 20.02.2020 11:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1275

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu