pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Bogusława
Jagody

22

marzec

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

BIP

Projekt RPO - Ogłoszenie o naborze 2020r

wtorek, 14.04.2020 06:40

Nabór na staż, refundacje wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy,dotacje, prace interwencyjne w ramach RPO 2020

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, iż:

w projekcie pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim(VI)”

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”. Działanie 6.1. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy” od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

ogłasza nabór na następujące formy aktywizacji zawodowej:

- staże dla 23 osób wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci zwrotu kosztów przejazdu w związku z odbywaniem stażu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 11 osób,

- refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dla 4 osób,

- prace interwencyjne dla 3 osób.

Grupę docelową wsparcia stanowią osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach jako bezrobotne w wieku 30 lat i więcej. Wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy[1], tj.

-osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,

-kobiety,

-osoby z niepełnosprawnościami,

-osoby długotrwale bezrobotne[2],

-osoby o niskich kwalifikacjach[3].

PUP w Słubicach zaprasza pracodawców do złożenia wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Słubicach, a także na refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach lub zatrudnienia zarejestrowanej w PUP osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych (refundacja kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne).

PUP w Słubicach zaprasza bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach  do złożenia wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór trwa do wyczerpania środków finansowych.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ I GDZIE?

Zainteresowanych zapraszamy osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej- parter budynku.

Informacje o projekcie udzielane są także drogą telefoniczną u przydzielonego doradcy klienta bądź pracowników merytorycznych ds. stażu, refundacji, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, prac interwencyjnych.

Doradcy klienta: 095 759 09 13, 095 759 09 12

Sekretariat (przekierowanie połączenia do właściwego pracownika): 095 759 36 08

W celu  zaczerpnięcia szerszej informacji o projekcie, zapraszamy do zapoznania się z zakładką na niniejszej stronie internetowej:

- www.pupslubice.pl (zakładka Fundusze Europejskie: RPO Lubuskie 2020).  


[1] Definicja osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w rozumieniu RPO- Lubuskie 2020.

[2] Przez osoby długotrwale bezrobotne rozumie się osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020).

[3] Przez osoby o niskich kwalifikacjach rozumie się osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (tj.liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 14.04.2020 06:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 893

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu