pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Benedykta
Lubomiry

21

marzec

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

BIP

Ogłoszenie o naborze do projektu (13.01.2022r) - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (VI)

czwartek, 13.01.2022 06:47

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (VI)

 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (VI)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach osi priorytetowej I. ,,Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Poddziałanie 1.1.1 ,,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiat Słubicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.

CELEM PROJEKTU JEST :

- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie słubickim

OKRES REALIZACJI PROJEKTU :

01.01.2021- 31.12.2022 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU :

Kwota przeznaczona na realizację projektu w powiecie słubickim/ Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach wynosi 1 280 225,08 zł- w tym kwota dofinansowania z  EFS to 1 078 973,70 zł, kwota dofinansowania z wkładu krajowego to 201 251,38 zł, w tym na rok 2022 kwota wynosi 636 822,72 zł, kwota dofinansowania z EFS to 536 714,19 zł, kwota dofinansowania z wkładu krajowego to 100 108,53 zł.

 

ZAKRES POMOCY W 2022 ROKU :

Liczba osób, która otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 12

Liczba osób, która zostanie objęta stażem wynosi 37

Liczba osób, która zostanie objęta bonem na zasiedlenie wynosi 4

Osoby odbywające staż mogą ubiegać się o wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów przejazdu  w związku z odbywaniem stażu.

 

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT :

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki :

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

- nie kształci się ( tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

- nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby młode w wieku 18- 29 lat, w tym aby :

- z niepełnosprawnościami,

- niskimi kwalifikacjami[1],

- długotrwale bezrobotne[2].

Adekwatnie do zapisów w Wytycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , realizowanie programu obliguje do uzyskania określonej efektywności zatrudnieniowej  , w związku z czym uczestnicy, którzy zakończyli udział w projekcie otrzymają oferty pracy spełniające poniższe warunki:

- w przypadku stosunku pracy  (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy)  – oferta pracy w minimalnym wymiarze ½ etatu  (pkt 2c,pkt 2g, str. 18-19, Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020),

bądź

- podejmą własną działalność gospodarczą (regulowane w szczególności ustawą Prawo przedsiębiorców), jednak nie ze środków przeznaczonych na realizację projektów EFS (str.17-18, Podrozdział 3.2, pkt 2a,pkt 2c,Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020)

Osoby przystępujące do projektu zobowiązane są wypełnić i złożyć wydane przez pracownika PUP dokumenty przed  przystąpieniem do projektu oraz w trakcie jego realizacji ( wzory stosowanych dokumentów umieszczone są w plikach do pobrania).

KIEDY MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ I NA JAKIEGO RODZAJU POMOC?

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ( ul. Mickiewicza 3) przez cały okres realizacji projektu. Pomoc udzielana jest do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadanie. Preferowany kontakt telefoniczny 95 758 36 08 lub osobiście po uprzednim terminu wizyty.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ I GDZIE?

Zainteresowanych zapraszamy osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej- parter budynku. (po ustaleniu telefonicznym terminu wizyty)

Informacje o projekcie udzielane są także drogą telefoniczną u przydzielonego doradcy klienta bądź też u specjalisty ds. programów (95 758 36 08).

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera ogólne zasady , natomiast każda osoba/ podmiot chcący wziąć udział w programie musi spełniać wymogi określone w niniejszej informacji i wytycznych oraz przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz spełniać warunki do otrzymania pomocy de minimis w odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Ważne linki :

- www.power.gov.pl

- www.funduszeeuropejskie.gov.pl

- http://europa.eu


[1] Zgodnie z zasadami projektu PO WER za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje się osoby, które posiadają wykształcenie niższe bądź równe średniemu zawodowemu lub ogólnokształcącemu

[2] Zgodnie z zasadami projektu za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się :

- Osoby poniżej 25 roku życia będące nieprzerwanie bezrobotnymi dłużej niż 6 miesięcy,

- Osoby w wieku 25-29 lat będące nieprzerwanie bezrobotnymi dłużej niż 12 miesięcy.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 13.01.2022 06:47
Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2022 06:48
Liczba wyświetleń: 706

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu